Kvalitet

Gamla Hembageriet boende AB tillhandahåller boende och stöd för vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd med en social problematik.

Omsorg och stöd utförs utifrån individanpassad metodik, baserad på beprövade metoder, som utförs av en engagerad, kvalificerad och kompetent medarbetargrupp med bred erfarenhet inom målgruppen.

Alla medarbetare på Gamla Hembageriet boende AB medverkar aktivt till att åstadkomma bra vårdresultat genom förståelse för brukarens individuella behov samt stöd och omsorg av god kvalitet.

Trygghet och trivsel för varje enskild brukare är något Gamla Hembageriet boende AB:s medarbetare strävar för.

Vår verksamhet arbetar efter tillämpliga lagar och föreskrifter.

Genom ständiga förbättringar i verksamheten utvecklar vi vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem.