Trivsel och trygghet, tillsammans

Vårt arbetssätt

På Gamla Hembageriet boende utformas innehållet i insatserna utifrån brukarens specifika behov. I omvårdnaden ska stöd och service på ett sätt som stärker brukarens tilltro till sin egen förmåga och hjälp för brukaren att klara dagliga personliga behov ingå, samt ska stödet och servicen kontinuerligt anpassas efter brukarens rådande situation.

Genom individuellt anpassat stöd, kognitivt stöd, kontaktmannaskap och rätt kompetens kan Gamla hembageriet boende tillgodose det individuella stöd och den individuella omvårdnad varje brukare är i behov av.

Omvårdnaden ska bidra till en stärkt självkänsla och tilltro till den egna förmågan, medbestämmande, integritet och självbestämmande. Gamla hembageriet boende är grundat på respekt för brukarens självbestämmande, inflytande och integritet. Det dagliga arbetet utgår från att stärka brukaren med fokus på brukarens individuella behov och förutsättningar.

Anpassad miljö och anpassade kommunikationsverktyg underlättar vardagen för brukaren och ökar självständigheten. Genom att arbeta med tydliggörande pedagogik och anpassat kommunikationsstöd (AKK) förstärks brukarens livskvalitet. Trygghet skapas för brukaren att utöva självbestämmande och inflytande över sin egen vardag och framtid.

Tillsammans bygger vi trygghet och trivsel vilket syftar till en god livskvalitet för varje brukare. Genom bland annat brukarundersökningar, kontaktmannaskap och ytterligare verktyg ska kvaliteten på Gamla Hembageriet boende utvecklas och en god livskvalitet för varje enskild individ ska skapas.

Hos oss är alltid de boende i centrum och deras vardag ska underlättas genom vårt arbete. På Gamla Hembageriet är det viktigt att man trivs och för att våra boende ska trivas arbetar vi ständigt med att bygga relationer och att utveckla vår kvalitet!

Carl Barrington

Kvalitet

Gamla Hembageriet boende AB tillhandahåller boende och stöd för vuxna med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd med en social problematik.

Omsorg och stöd utförs utifrån individanpassad metodik, baserad på beprövade metoder, som utförs av en engagerad, kvalificerad och kompetent medarbetargrupp med bred erfarenhet inom målgruppen.

Alla medarbetare på Gamla Hembageriet boende AB medverkar aktivt till att åstadkomma bra vårdresultat genom förståelse för brukarens individuella behov samt stöd och omsorg av god kvalitet.

Trygghet och trivsel för varje enskild brukare är något Gamla Hembageriet boende AB:s medarbetare strävar för.

Vår verksamhet arbetar efter tillämpliga lagar och föreskrifter.

Genom ständiga förbättringar i verksamheten utvecklar vi vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem.

v

Kontakta Oss

v

Sociala medier

Gamla hembageriet boende

Tillsammans skapar vi livskvalité i Målerås